Všeobecné obchodní podmínky Apropos LOYALTY CULB

Smluvní podmínky společnosti AlifeStyle s.r.o. pro členství zákazníků kamenných i internetových prodejen Apropos – your lifestyle v programu s názvem Apropos LOYALTY CLUB

1. Program Apropos LOYALTY CLUB

1.1. Apropos LOYALTY CLUB je název programu, který společnost AlifeStyle s.r.o. se sídlem Praha 1, Týnská 21, PSČ 110 00, IČ: 289 58 314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155857 (dále jen "Společnost“), nabízí jako dodatečnou službu pro všechny zákazníky Společnosti v jejích provozovnách s názvem Apropos – your lifestyle (dále též „Club“).

1.2. Řádně vyplněná přihláška do Clubového programu ze strany zákazníka v souladu s pokyny uvedenými v přihlášce a těmito Podmínkami (dále jen „Přihláška“), se považuje za smlouvu o členství v Clubu, řádně uzavřenou mezi zákazníkem a Společností, platnou ke dni řádného doručení Přihlášky zákazníka Společnosti, jejíž nedílnou součástí jsou tyto smluvní podmínky Clubu (dále též „Podmínky“).

1.3. Účelem Clubového programu je zvýšení kvality služeb a poskytování speciálních nabídek a slev ze strany Společnosti ve prospěch zákazníků, kteří pravidelně využívají služby a nakupují výrobky Společnosti.

1.4. Zákazník, který je členem Clubu, má právo získat speciální nabídky a slevy z cen za služby a výrobky, poskytovaných ze strany Společnosti, příp. obchodních partnerů Společnosti, a to za předpokladu dodržení Podmínek či dalších podmínek. 

 

2. Členství a karta Clubu

2.1. Členství v Clubu je spojeno s platně uzavřenou smlouvou uvedenou v ustanovení článku 1., bod 1.2. Podmínek, která nabývá účinnosti v okamžiku doručení karty Clubu zákazníkovi uvedeném v Přihlášce (dále jen “Clubová karta”). Tiskopisy přihlášek jsou k dispozici v provozovnách Společnosti s názvem Apropos – your lifestyle nebo na jiných místech, kde je Společnost v rámci podpory programu distribuuje.

2.2. Přihláška musí obsahovat pravdivé následující údaje: jméno a příjmení zákazníka, bydliště (příp. doručovací adresa), věk, pohlaví, e-mail, datum vyplnění a podpis zákazníka. Přihlášku odevzdají zákazníci na příslušném kontaktním místě Společnosti.

2.3. Pro ověření řádného vyplnění Přihlášky a vydání Clubové karty, může být zákazník vyzván pověřeným zaměstnancem Společnosti o předložení dokladu totožnosti nebo jiného dokladu prokazujícího jeho totožnost.

2.4. Na základě podané Přihlášky vystaví pověřený zaměstnanec Společnosti Clubovou kartu, kterou předá příslušnému zákazníku osobně při registraci do Clubu; ve stanovených případech bude Clubová karta zákazníkovi doručena poštou. V případě zaslání Clubové karty prostřednictvím poštovního doručovatele nebude zákazníkovi účtováno aktuální poštovné.

2.5. Členem Clubu se může stát fyzická osoba nebo zákonný zástupce právnické osoby s trvalým nebo přechodným pobytem a registrací v České republice nebo v zahraničí, která dovršila věku 15 let, na základě podané Přihlášky.

2.6. Člen může obdržet a používat jen jednu platnou Clubovou kartu, která je nepřenosná. Clubovou kartu je oprávněn použít výlučně držitel karty. Clubová karta je vlastnictví společnostia může být použitá jen v souladu s Podmínkami.

2.7. Člen je povinen bezodkladně informovat Společnost o změnách v údajích uvedených v Přihlášce.

2.8. Společnost je oprávněná kdykoli rozhodnout o zániku členství Člena v Clubu pokud Člen:

a) jedná v rozporu s ustanovením článku 2., bod 2.5. Podmínek;

b) dopustil se protiprávního jednání nebo jednal v rozporu s dobrými mravy, v důsledku čehož Společnost utrpěla újmu;

c) nerealizoval žádnou operaci s Clubovou kartou po dobu delší jak 12 měsíců;

d) podá žádost o zrušení členství v Clubu;

e) zemře či je prohlášen za mrtvého.

2.9. V rozhodnutí o zániku členství Člena v Clubu se uvede den zániku členství Člena v Clubu, lhůta a místo ke vrácení Clubové karty vyloučeného Člena, která se stává neplatnou.

 

3. Postup při využívání výhod

3.1. Clubové výhody lze využívat v souladu s platnými podmínkami Apropos LOYALTY CLUB jen po předložení platné Clubové karty personálu obsluhujícímu pokladnu, jinak nelze získat výhody ani po dodatečném předložení účtenky.

3.2. Obsluha je povinna doručit zjištěné neplatné Clubové karty na centrále Clubu. Tyto karty jsou na tzv. černé listině. O příčině blokace Clubové karty se může Člen informovat v prodejnách nebo na club@apropos-shop.cz.  

 

4. Ztráta a odcizení Clubové karty

4.1. Ztrátu nebo odcizení Clubové karty je Člen povinen bezodkladně oznámit v prodejnách Apropos – your lifestyle nebo na club@apropos-shop.cz; novou Clubovou kartu obdrží do 30 dnů od nahlášení ztráty nebo odcizení Clubové karty. Jakékoliv operace a manipulace s Clubovou kartou vykonané po ztrátě nebo odcizení Clubové karty nejsou platné.

 

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Člen je plně srozuměn s tím, že dalším obsahem smlouvy uvedené v ustanovení článku 1., bod 1.2. Podmínek je výslovný souhlas Člena s poskytnutím a dalším užitím a zpracováním jeho osobních údajůuvedených v Přihlášce, ve prospěch Společnosti, pro účely provozování Clubového programu, a dále souhlas s užitím a zpracováním údajů o nákupu zboží a služeb Člena během členství v Clubu ve prospěch Společnosti, pro účely zkvalitnění služeb Společnosti ve prospěch zákazníků Společnosti, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

5.2. Člen souhlasí zejména s tím, aby Společnost sama nebo prostřednictvím pověřeného zprostředkovatele zaznamenala osobní údaje do elektronické formy, aby osobní data v písemné a elektronické formě uchovávala shromažďovala, uspořádávala, vyhledávala, kombinovala a používala pro potřeby přímého marketingu a informování o novinkách a nabídkách Společnosti a jejích obchodních partnerů.

5.3. Společnost je oprávněna za účelem výroby a personifikace Clubové karty poskytnout jméno a příjmení Člena určenému dodavateli. 

5.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný po dobu trvání členství v Clubu.

5.5. Společnost zodpovídá za bezpečnost osobních údajů a dodržování povinností podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

5.6.  Výše uvedený souhlas s použitím osobních údajů člen Clubu potvrzuje svým podpisem na Přihlášce.

 

6. Komunikace prostřednictvím internetu

6.1. V případě komunikace i vykonávání určitých úkonů prostřednictvím internetu se řídí platnými podmínkami Apropos LOYALTY CLUB, které jsou uvedené na webové stránce společnosti.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Práva spojená s členstvím v Clubu jsou nepřenosná a zanikají smrtí Člena.

7.2. Společnost si vyhrazuje právo změnit Podmínky. Změna se může oznámit písemnou zprávou určené Členu, že má možnost se seznámit s novým zněním Podmínek, které nahrazují předchozí znění Podmínek a to na webových stránkách Společnosti nebo v prostorách provozoven Společnosti s názvem Apropos – your lifestyle nebo vydáním aktuálního znění Podmínek, které se zveřejní a zpřístupní v provozovnách Společnosti, za účelem možnosti seznámení se Členů a zákazníků s obsahem Podmínek novém znění. Společnost má právo oznámit tyto změny i dalším způsobem.

7.3. Vykonání jakékoliv transakce Clubovou kartou po oznámení těchto změn nebo nezaslání písemného oznámení držitele karty o zániku členství do 10 dnů od oznámení změn, se považuje za souhlas člena Clubu s nimi.

7.4. Program Clubu připravila Společnost s dlouhodobým záměrem. Společnost si však vyhrazuje právo ukončit Clubový program z jakéhokoliv důvodu. Datum ukončení činnosti Clubu se oznámí vývěskou v prostorách provozoven Společnosti minimálně jeden kalendářní měsíc předem.

7.5. Jakékoliv prezentace a prohlášení ohledně Clubu je oprávněná poskytovat výlučně Společnost.

7.6. Podmínky nabývají platnosti dne 1. 12. 2012.

Kontaktní informace Apropos LOYALTY CLUB

AlifeStyle s.r.o., Týnská 21, Praha 1, PSČ 110 00, club@apropos-shop.cz